ממונה תביעה (מחוזי) - מילוי מקום לעובדת שנמצאת בחל"ת

18-09-2014

משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים

תואר המשרה: ממונה תביעה (מחוזי) - מילוי מקום לעובדת שנמצאת בחל"ת
מס' משרה: 81009759
מס' עיסוק: 51004076
חלקיות ההעסקה: 100% (משרה מלאה)
תקופת העסקה: שנה לערך
תחילת העסקה:  מיידית
מקום העבודה  : משרד המשפטים -  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ירושלים
דירוג     : 021 משפטנים
הדרגה   : א2-א4 של דירוג 021 משפטנים

 

תיאור כללי של המשרה:
פירוט המטלות ותחומי האחריות:

 ******************************

סיוע למפקח המחוז בביצוע הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ותקנותיו וכן חוקים רלוונטיים נוספים.
ריכוז עבודת התביעה במחוז, ובכלל זה הכנת סיכומים ודוחות על טיפול בתלונות תביעות אזרחיות וכתבי אישום, הרשעות ועילות לאי הגשת כתבי אישום, הכנת חוות דעת הנוגעים לתחום האחריות.
הדרכה, ייעוץ וסיוע למשפטנים שבאחריותו בהגשת תביעות, ייזום הכשרות ועדכונים. קיום קשר עם גורמים מקצועיים ומנהליים רלוונטיים ותיאום פעילות.
ניסוח כתבי אישום במחוז, הגשת תביעות אזרחיות, הכנת תיקים וחוות דעת משפטיות, הופעה בבתי משפט, בתי דין וועדות שונות, במקום בו משרת וכן בכל מקום אחר בארץ, לפי צרכי העבודה ובהתאם לקביעת הממונה.
ניסוח חקיקה בהתאם לצורך.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

     

תואר המשרה: ממונה תביעה (מחוזי) - מילוי מקום לעובדת שנמצאת בחל"ת

מס' משרה: 81009759

מס' עיסוק: 51004076

חלקיות ההעסקה: 100% (משרה מלאה)

תקופת העסקה: שנה לערך

תחילת העסקה:  מיידית

מקום העבודה  : משרד המשפטים -  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ירושלים

דירוג    : 021 משפטנים

הדרגה    : א2-א4 של דירוג 021 משפטנים 

 

תיאור כללי של המשרה:

פירוט המטלות ותחומי האחריות:

******************************

סיוע למפקח המחוז בביצוע הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ותקנותיו וכן חוקים רלוונטיים נוספים.

ריכוז עבודת התביעה במחוז, ובכלל זה הכנת סיכומים ודוחות על טיפול בתלונות תביעות אזרחיות וכתבי אישום, הרשעות ועילות לאי הגשת כתבי אישום, הכנת חוות דעת הנוגעים לתחום האחריות.

הדרכה, ייעוץ וסיוע למשפטנים שבאחריותו בהגשת תביעות, ייזום הכשרות ועדכונים. קיום קשר עם גורמים מקצועיים ומנהליים רלוונטיים ותיאום פעילות.

ניסוח כתבי אישום במחוז, הגשת תביעות אזרחיות, הכנת תיקים וחוות דעת משפטיות, הופעה בבתי משפט, בתי דין וועדות שונות, במקום בו משרת וכן בכל מקום אחר בארץ, לפי צרכי העבודה ובהתאם לקביעת הממונה.

ניסוח חקיקה בהתאם לצורך.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

 

דרישות סף

***************

השכלה: תואר אקדמי במשפטים

רישיונות: רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין

ניסיון בעבודה משפטית (למעט תקופת ההתמחות):

בעלי תואר ראשון - חמש שנים

לבעלי תואר שני -  ארבע שנים לבעלי תואר שני או שלישי במשפטים, או באחד האשכולות המפורטים מטה בהערות. מתוך כלל שנות הנסיון, נדרש נסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהופעות אינטנסיביות בבתי משפט

     

דרישות רצויות

*******************

תינתן עדיפות לבעלי היכרות עם נושא המוגבלויות בארץ ובעולם

כישורים אישיים:

מחוייבות מוכחת לקידום זכויות אדם

 כושר אירגון ופיקוח

 שפות: כושר ביטוי בכתב ובעל-פה

הערות:

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

 

* אשכול מנהל ציבורי:

מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

 * אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

 מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול

 משאבי אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים

 

הגשת מועמדות:

קורות חיים ומסמכים נלווים יש לשלוח לגב' ירדנה פרזם בכתובת

YardenaF@justice.gov.il לא יאוחר מתאריך 15/09/14.


(יש לצרף רשיון עריכת דין, תעודות השכלה, מסמכים המעידים על נסיון, המלצות וכו').

ה ע ר ה: יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.

*כל מקום בו מפורט בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה